V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č.8/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU. Platné od 25.05.2018

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ste udelili spoločnosti Mona Group, s.r.o.,IČO 47204524 , so sídlom Štefánikova 61, Piešťany, 921 01, Slovensko (ďalej iba „Správca“).

Osobné údaje môžu byť taktiež odovzdané tretím osobám v súvislosti s plnením zmluvných podmienok, ako aj tých uložených príslušnými právnymi predpismi (orgány štátnej správy, zmluvní partneri, a pod.)
ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Správca, prípadne spracovateľ, budú spracovávať iba tie osobné údaje, s ktorých spracovaním ste súhlasili a iba v rozsahu nevyhnutne nutnom pre účel, pre ktorý sú spracovávané. Spracovávať budeme tiež Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností, ktoré nám ukladá zákon a iné obecne záväzne právne predpisy (daňové predpisy, predpisy v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia apod.) Pre Vašu informáciu uvádzame jednotlivé kategórie osoných údajov:

 • identifikačné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt s Vami (kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
 • popisné údaje (napr. bankové spojenie)
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadení a iné)

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca bude spracovávať iba tie údaje, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti budeme Vaše osobné údaje spracovávať pre tieto účely:

 • účely obsiahnuté vo výslovnom súhlase, ktorý ste nám poskytli (ponuka uzatvorenia zmluvy, plnenie povinností a výkon práv z uzatvorenej zmluvy, atď.)
 • ochrana práv Správcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok)
 • plnenie povinností vyplývajúcich pre Správcu z obecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí orgánov štátnej správy
 • výberové konania na voľné pracovné miesta
 • ochrana Vašich životne dôležitých záujmov

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré spracovávame sú získavané na základe:

 • Vami udeleného výslovného súhlasu a priamo od Vás (e-mailová korešpondencia, telefón, chat, webové stránky, kontaktné formuláre na webe, sociálne siete, vizitky a pod.)
 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. Obchodný register, Živnostenský register, verejný telefónny zoznam a pod.)
 • od tretej osoby, ktorej ste udelili súhlas s odovzdaním Vašich osobných údajov Správcovi

SUBJEKTY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame iba údaje tých osôb, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti tak spracovávame osobné údaje:

 • klientov
 • zamestnancov
 • zmluvných partnerov
 • tretích osôb ak je to nevyhnutne nutné (napr. Uchádzač o zamestnanie a pod.)

DOBA SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV

Vaše údaje budeme spracovávať vždy iba dobu nevyhnutne potrebnú pre daný účel. Doba spracovania je určená buď v rámci Vami poskytnutého súhlasu, v uzatvorenej zmluve, alebo je stanovená obecne záväzných právnym predpisom.
SPÔSOB SPRACOVANIA A OCHRANY

Spracovávanie prebieha spravidla v sídle Správcu, prípadne Spracovateľa, poverenými zamestnancami Správcu, resp. Spracovateľom. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu ako aj k inému zneužitiu. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:

– právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,

– právo na opravu osobných údajov,

– právo na výmaz osobných údajov,

– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

– právo na prenosnosť osobných údajov,

– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

– právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,

– právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže Prevádzkovateľ túto lehotu predl´žiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Voči Prevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla Prevádzkovateľa: Štefánikova 61, 921 01 Piešťany telefonicky a to na číslo 00421 911 221 847 alebo elektronicky a to e-mailom na info@monagroup.sk

 

Žiadne produkty v košíku.